..:: Farid A,alm - Official website ::..- نمونه سوالات متن فصل اول فیزیک سوم دبیرستان

تاریخ: دوشنبه 08 آذر 1389 ساعت: 20:03 بازدید: 5202 نویسنده: djmv

در این قسمت 34 نمونه سوال از متن کتاب سوم دبیرستان (فصل اول) برای شما دوستان عزیز آماده کرده ایم...

 

...

برای خواندن سوالات به ادامه مطلب مراجعه کنید.


 

 

...

سوالات متن از فیزیک سال سوم ریاضی فصل اول(ترمودینامیک)

1-ماشینهای گرمایی چیستند؟

وسایلی که گرمارا به انرژی مکانیکی تبدیل میکنند ماشین گرمایی گفته میشود مانند ماشین نیو کامن

2- کمیتهای ماکروسکوپیک را تعریف کنید؟

 کمیتهایی که به وضعیت ماده در مقیاس بزرگ بستگی دارند و به جزئیات رفتار تک تک مولکولها وابسته نیستند کمیت ماکروسکوپیک می گویند مانند  فشار  دما  حجم  گرما  گرمای ویژه و ....

3-.منظ.ور از    دستگاه     در علم ترمو دینامیک چیست؟

ماده ای خاص  را که معمولا به صورت گاز یا مایع است و تحولات آن مورد بررسی قرار میگیرد را دستگاه مینامیم مانند هوای محبوس شده در یک تلمبه

4-. منظور از    محیط    در علم ترمو دینامیک چیست؟

هر چه که در اطراف دستگاه و در تماس با آن باشد و بتواند با دستگاه تبادل انرژی کند محیط نامیده میشود

5-. حالت تعادل دستگاه یعنی چه؟

اگر دستگاه (گاز یا مایع) برای مدت طولانی حجم ثابتی داشته باشد و دما و فشار آن در تمام نقاط یکسان باشد در اینحالت دستگاه در حالت تعادل خواهد بود

6-. اگر دما و فشار در داخل گازی باحجم ثابت در نقاط مختلف متفاوت باشند چه رخ میدهد؟

وقتی دما و فشار گاز در نقاط مختلف متفاوت باشد یعنی انرژی مولکولهای گاز در نقاط متفاوت باهم فرق میکنند. بعد از گذشت مدت زمان لازم این انرژی مولکولها به صورت یکسان در تمام گاز پخش  خواهد شد یعنی دما و فشار در تمام نقاط یکسان میشود (اما مقدار آن با مقادیر قبل متفاوت خواهد بود) و گاز به حالت تعادل جدیدی میرسد.

7-. منظور از متغییر های ترمودینامیکی چیست؟

کمیتهای فشار – دما- حجم را که با حروف V-T-P مشخص میشوند متغیرهای ترمودینامیکی میگویند این کمیتها از یکدیگر مستقل نیستند و با هم در ارتباطند.( تغییر در یکی از انها باعث ایجاد تغییر در دو کمیت دیگر میشود)

8-.معادله حالت چیست؟

رابطه ای ریاضی بین متغیرهای ترمودینامیکی را معادله حالت میگوییم.

PV=  nRT

9-. منظور از  گاز کامل چیست؟

گاز ی که بسیار رقیق باشد را میتوان به عنوان گاز کامل در نظر گرفت در گاز کامل معادله حالت ساده و مستقل از نوع گاز خواهد بود

10-. عدد آووگادرو چیست؟

تعداد مولکولهای موجود در هر مول از یک ماده برابر عدد آووگادرو است

11-.ثابت گازها چیست و مقدار آن چقدر است؟

ثابت گازها را باحرف  R نشان میدهند و    R = 8.314    ( J/ MOL.K)         است

12-در معادله حالت گاز کامل نام و واحد حروف را مشخص کنید:

PV = nRT

P -   - فشار گاز بر حسب پاسکال

- V – حجم گاز بر حسب متر مکعب

- n  -  تعداد مول های گاز  بر حسب مول

- R – ثابت عمومی گازها برحسب ژول بر مول  کلوین

-  T- دمای گاز برحسب درجه کلوین

 -13منظور از فرایند ترمودینامیکی چیست؟

اگر تغییری در هریک از متغییرهای ترمودینامیکی (حجم  فشار  دما) ایجاد شود حالت گاز نیز تغییر میکند یعنی دستگاه از یک حالت به حالت دیگر میرود تا به مقادیر جدیدی از  (حجم فشار و دما) برسد میگوییم یک فرایند ترمودینامیکی رخ داده است

14- چند فرایند ترمو دینامیکی را که در اطراف شما رخ میدهند را بنویسید؟

الف  دیگ زود پز که در حجم ثابت , فشار و دمای آن دائما در حال افزایش است

ب   در موتور یخچال گاز گردشی به وسیله سیلندر و پیستون متراکم و تزریق میشود

15- تبادل انرژی بین محیط و دستگاه از چند طریق صورت میگیرد؟

دو طریق   گرما  و کار 

16-  منظور از گرما در فرایند ترمودینامیکی چیست؟

گرما انرژی است که به دلیل اختلاف دما بین  دستگاه  و   محیط   مبادله میشود.و بنا به قرارداد گرمایی را که دستگاه میگیرد  مثبت  و گرمایی را که دستگاه از دست میدهد  منفی  خواهد بود

17-اگر  محیط گرما از دست بدهد این گرما مثبت است یا منفی؟

با توجه به اینکه در این حالت گرما توسط دستگاه دریافت میشود پس مقدار آنرا  طبق قرارداد مثبت فرض میکنند

18-منبع گرمایی چیست؟

جسمی که اگر گرما از دست بدهد یا بگیرد دمای آن به طور قابل ملاحظه ای تغییر نکند منبع گرما میگوییم مانند  هوای یک اتاق برای یک استکان چایی داغ میتواند به عنوان منبع گرما در نظر گرفته شود

19-آیا مخلوط آب و یخ را میتوان به عنوان یک منبع گرما استفاده کرد؟

بله   تا زمانی که آب و یخ داشته باشیم اگر به آن گرما بدهیم یا از آن گرما بگیریم دمای مخلوط تغییری نمیکند و همواره صفر درجه سلسیوس خواهد بود پس میتواند به عنوان یک منبع گرما به کار رود

20- اگر گازی را درون یک استوانه پیستون دار حبس کرده باشیم سپس پیستون را بکشیم و حجم گاز را زیاد کنیم کار انجام شده روی گاز و محیط (پیستون) را شرح دهید؟

در این حالت کار انجام شده بر روی دستگاه و کار انجام شده بر روی محیط یکسان است زیرا نیروهای وارده بر هر کدام برابر و کنش و واکنش خواهد بود فقط در علامت متفاوتند یعنی کار انجام شده بر دستگاه منفی و کار انجام شده بر محیط مثبت خواهد بود

21-در فرایندتراکم و انبساط علامت کار ( منظور کار محیط بر دستگاه) را تعیین کنید

در فرایند تراکم حجم کاهش میابد و در این حالت نیروی وارده بر دستگاه(گاز) و جهت جابجایی همسو خواهند بود در نتیجه کار مثبت است

W = FD COS0 = +FD         W> 0

در فرایند انبساط حجم افزایش میابد و در این حالت نیروی وارده بر دستگاه در خلاف جهت جابجایی خواهد بود در نتیجه کار منفی میشود

W = FDCOS 180 = -FD            W<0

22- فرایندهای خاص ترمودینامیکی را نام ببرید؟

فرایند هم حجم- حجم دستگاه همواره ثابت است و کار انجام شده همواره صفر خواهد بود. با افزایش دما فشار نیز افزایش میابد و بالعکس

فرایند هم فشار- فشار دستگاه همواره ثابت است و با افزایش دما حجم افزایش میابد و بالعکس

فرایند همدما-  دمای دستگاه همواره ثابت است و با افزایش حجم فشار کاهش میابد و دستگاه انرژی میگیردو بالعکس

فرایند بی در رو- گرمایی بین دستگاه و محیط مبادله نمیشود یعنی دستگاه عایق بندی شده است با افزایش حجم فشار و دما کاهش میابد

23-CV علامت چیست؟

 گرمای ویژه یک گاز در حجم ثابت است و بنا به تعریف برابر است با مقدار گرمایی که در حجم ثابت به یکای جرم گاز داده میشود تا دمای گاز یک درجه کلوین افزایش یابد.

CV = Q/( m ΔT)             

واحد اندازه گیری آن ژول بر  کیلوگرم درجه کلوین است

24-CMV نشاندهنده چیست؟

ظرفیت گرمایی مولی در حجم ثابت است و بنا به تعریف مقدار گرمایی است که در حجم ثابت به یک مول از گاز داده میشود تا دمای آن یک کلوین افزایش یابد.

CMV = Q/(nΔt) = MCV           

واحد اندازه گیری آن ژول بر مول کلوین است

نکته: ظرفیت گرمایی در حجم ثابت به جنس گاز بستگی ندارد و برای گازهای تک اتمی CMV= 3/2 R و برای گازهای دو اتمی CMV= 5/2 R   میباشد

25-در فرایند همفشار کار چگونه محاسبه میشود؟

در انبساط کار دستگاه بر محیط W’    و                کار محیط بر دستگاه W   میباشد

W’ = -W          

W’= f .Δd. cos 0 = f .Δd = PA. Δd=  P. ΔV           

P فشار بر حسب پاسکال

. ΔV  تغییرات حجم بر حسب متر مکعب

W ‘ = -W   →   W = - P. ΔV          

 در ترمو دینامیک منظور از کار همان کار انجام شده بر دستگاه یا W  میباشد.

پس:                  W = - P. ΔV

نکته: در فرایند همفشار با افزایش حجم دستگاه (انبساط) علامت کار منفی میشود  و با کاهش حجم دستگاه(تراکم) علامت کار مثبت میشود.

26-نشان دهید که W در تراکم مثبت و در انبساط منفی است(فرایند همفشار)

در انبساط  :

V2>V1  → ΔV>0                        

W= - P Δ→  W< 0                          کار منفی

در تراکم  :

                           V21  → ΔV<0  

                   W= - P Δ→  W> 0      کار مثبت

27-علامت W ‘ در تراکم و انبساط گاز در فشار ثابت چیست؟

در تراکم   کار روی محیط منفی   و در انبساط کار روی محیط مثبت است  در ست بر عکس کار روی دستگاه زیرا W و W ‘ در یک منفی متفاوتند

28- با توجه به نمودار فشار حجم چگونه میتوان در فرایند هم فشار کار را محاسبه کرد؟

چون از لحاظ مقداری      W= PΔV   در نتیجه میتوانیم از مساحت زیر نمودار جهت محاسبه اندازه کار بدون در نظر گرفتن علامت آن استفاده کنیم .

29  CP  نشان دهنده چیست؟

گرمای ویژه یک گاز در فشار ثابت استو عبارتست از مقدار گرمایی که در فشار ثابت  باید به یک کیلوگرم از گاز داده شود تا دمای آن یک درجه کلوین افزایش یابد

CP = Q/( m ΔT)          

واحد اندازه گیری آن ژول بر کیلوگرم کلوین است

 

30-   CMP      نشان دهنده چیست؟

ظرفیت گرمایی مولی در فشار ثابت که عبارتست از مقدار گرمای لازم که در فشار ثابت به یک مول از گاز داده میشود تا دمای آن یک کلوین افزایش یابد    

CMP = Q/(nΔt) = MCP         

واحد اندازه گیری آن ژول بر مول کلوین است.

نکته: ظرفیت گرمایی مولی در فشار ثابت به جنس گاز بستگی ندارد و برای گازهای تک اتمی

 CMP = 5/2 R   و برای گازهای دواتمی  CMP = 7/2 R       میباشد .

-31-  در کدام فرایند مقدار کار انجام شده همواره صفر است؟

در فرایند هم حجم هیچ کاری بر دستگاه یا محیط انجام نمیشود یعنی              W = 0     

32- در فرایند هم حجم انتقال انرژی از چه راهی صورت میگیرد؟

در فرایند هم حجم چون کار صفر است پس انرژی فقط به صورت گرما   Q  منتقل میشود

33-  آیا در فرایند همدما انتقال گرما نیز صورت میگیرد؟

 بله . اگر انتقال گرما Q بین محیط و دستگاه صورت نگیرد دمای دستگاه متغییر خواهد بود .

34-تراکم را در فرایند هم دما شرح دهید؟

قبل از تراکم گاز و منبع در حالت تعدل هستند.در نتیجه ی تراکم (کاهش حجم و افزایش فشار) دمای گاز اندکی بالا میرد و چون فرایند باید همدما باشد پس گاز (دستگاه) مقداری از گرمای خود را به محیط میدهد تا دمای آن ثابت بماند.

...


موضوعات:نمونه سوالات فصل های کتاب سوم دبیرستان ,
نمونه-سوالات-متن-فصل-اول-فیزیک-سوم-دبیرستان نمونه-سوالات-متن-فصل-اول-فیزیک-سوم-دبیرستان نمونه-سوالات-متن-فصل-اول-فیزیک-سوم-دبیرستان نمونه-سوالات-متن-فصل-اول-فیزیک-سوم-دبیرستان نمونه-سوالات-متن-فصل-اول-فیزیک-سوم-دبیرستان امتیاز : 1702 دیدگاه(1)

ارسال نظر

نام شما
وب سایت
پست الکترونیک
پیام
درج شکلک
نظر خصوصی
کد امنیتی

نظرات

نویسنده: sanaz
عنوان: نمونه سوالات متن فصل اول فیزیک سوم دبیرستان
kheyli khoob bood. mrc
پاسخ:---

صفحات نظرات
1 |